รายละเอียด
     
 
   หัวข้อ :    ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา..
   วันที่ประกาศ :   1-8-2555
   วันที่เริ่มสัมมนา :   1-1-2443
   วันที่จบสัมมนา :   1-1-2443
   รายละเอียด :   

lexapro weed effects

lexapro and weed

buy naltrexone

buy low dose naltrexone online

buy abortion pill espana

buy abortion pill espana dearteaga.es

antabuse

antabuse esasolutions.sk

zoloft

zoloft

melatonin and weed trip

melatonin and weed safe

buy mirtazapine 30mg

buy mirtazapine

prednisolon 25 mg

prednisolon og alkohol

progesterone effet

progesterone naturelle open

cheap generic viagra

cheap generic viagra francescodiaz.azurewebsites.net

sertraline and alcohol side effects

sertraline alcohol memory loss

การประชุมชี้แจง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 
 

      ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556  โดยเผยแพร่ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 192 ง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
     ในการนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ได้มีมติมอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมชี้แจง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. เพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว
   ประเภท :    สังคมดาวเทียม
   กลุ่ม :     ข่าวสาร
   รูป :